Regulamin Serwisu

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Aplikacji Internetowej udostępnianej pod adresem internetowym https://lingos.pl (dalej jako: „Lingos.pl”, „Aplikacja Internetowa” lub „Aplikacja”).

Lingos.pl jest systemem nauki słownictwa języków obcych dostępnym za pomocą Aplikacji Internetowej i składającym się z funkcjonalności przeznaczonych dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. System pozwala uczniom na przyswajanie słownictwa w zakresie ustalonym przez nauczyciela, nauczycielom na układanie nowych zestawów do nauki oraz śledzenie postępów całej klasy, a rodzicom – na śledzenie postępów swoich dzieci.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji Internetowej. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Państwa o korzystaniu z Lingos.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji Internetowej, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Lingos.pl

1. O NAS

Właścicielem Lingos.pl jest Lingos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok.31, 00-020 Warszawa, KRS 0000890720, NIP 5252856358, REGON 388489730, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 5200 zł (dalej jako: „Usługodawca”). Możesz skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: info@lingos.pl.

2. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

ABONAMENT – odpłatny dostęp do Konta Premium w modelu subskrypcyjnym na warunkach wskazanych w Regulaminie Aplikacji oraz w Cenniku.

APLIKACJA INTERNETOWA, APLIKACJA, LINGOS.PL – Aplikacja Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym https://lingos.pl oraz jego subdomenami.

CENNIK – cennik planów Abonamentu dostępny na stronie Aplikacji Internetowej.

DOKUMENTACJA – opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania, usług i innych elementów Aplikacji Internetowej dostępny na stronie Aplikacji Internetowej w odpowiednich zakładkach informacyjnych.

FAQ – przeznaczony dla wszystkich Usługobiorców zbiór informacji i objaśnień dotyczących zasad działania Aplikacji Internetowej, zaprezentowany w formie odpowiedzi Usługodawcy na najczęstsze pytania Usługobiorców.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO UCZNIA – rodzaj Konta Usługobiorcy, które przeznaczone jest dla Ucznia.

KONTO NAUCZYCIELA – rodzaj Konta Usługobiorcy, które jest przeznaczone dla Nauczyciela.

KONTO RODZICA – rodzaj Konta Usługobiorcy, które przeznaczone jest dla Rodzica.

KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem Usługobiorcy zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, który umożliwia korzystanie z Aplikacji Internetowej na zasadach przewidzianych dla określonego rodzaju Konta.

KONTO PREMIUM – rodzaj Konta Ucznia dostępnego w Aplikacji Internetowej w ramach aktywnego Abonamentu; umożliwia dostęp do dodatkowych funkcjonalności Aplikacji Internetowej. Szczegóły dotyczące korzyści oraz kosztów Konta Premium wskazane są w Cenniku.

NAUCZYCIEL – Usługobiorca będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dla którego korzystanie z Aplikacji Internetowej związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędący w tym wypadku konsumentem); – który korzysta z Aplikacji Internetowej za pomocą Konta Nauczyciela.

PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji Internetowej.

RODZIC – Usługobiorca będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Aplikacji Internetowej ma charakter prywatny; – który korzysta z Aplikacji Internetowej za pomocą Konta Rodzica.

UCZEŃ – Usługobiorca będący osobą fizyczną, dla której korzystanie z Aplikacji Internetowej ma charakter prywatny; w tym również osoby małoletnie poniżej 13. roku życia, zamiast których określone czynności prawne w Aplikacji dokonuje przedstawiciel ustawowy; – który korzysta z Aplikacji Internetowej za pomocą Konta Ucznia.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji Internetowej zgodnie z Regulaminem.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Aplikacji Internetowej.

USŁUGODAWCA – Lingos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok.31, 00-020 Warszawa, KRS 0000890720, NIP 5252856358, REGON 388489730, adres poczty elektronicznej: info@lingos.pl.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI INTERNETOWEJ

1. Lingos.pl jest systemem nauki słownictwa języków obcych dostępnym za pomocą Aplikacji Internetowej i składającym się z funkcjonalności przeznaczonych dla szkół, nauczycieli oraz uczniów. System pozwala uczniom na przyswajanie słownictwa, a nauczycielom – na układanie nowych zestawów do nauki oraz śledzenie postępów całej klasy. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Aplikacji wskazany jest w FAQ oraz Dokumentacji.

2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Lingos.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z FAQ, Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, wymagane są: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji Internetowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Aplikacji Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Aplikacji Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Aplikacji Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W APLIKACJI

1. Korzystać z Aplikacji Internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne i prowadzić Aplikację Internetową w sposób prawidłowy i pozbawiony wad, na warunkach zawartych w Regulaminie oraz w FAQ i Dokumentacji dostępnych na stronie Aplikacji Internetowej.

3. Aplikacja Internetowa udostępnia Usługobiorcom możliwość korzystania z funkcjonalności ułatwiających Uczniom naukę słownictwa języków obcych w zakresie ustalonym przez Nauczyciela, Nauczycielom – śledzenie postępów nauki Uczniów, a Rodzicom – śledzenie postępów swoich dzieci oraz przyłączenie się wraz z nimi do nauki.

4. Wszystkie funkcjonalności Aplikacji Internetowej stają się dostępne dla Usługobiorców po utworzeniu i aktywacji Konta Usługobiorcy. W przypadku Nauczycieli oraz Rodziców rejestracja Konta następuje zawsze samodzielnie, natomiast Uczeń może uzyskać dostęp do Aplikacji również z nadania Nauczyciela, który utworzył dla niego Konto.

5. Szczegółowy opis funkcjonalności dostępnych w ramach Konta i zasad ich działania dostępny jest w FAQ oraz w Dokumentacji znajdujących się w odpowiednich zakładkach informacyjnych na stronie Aplikacji Internetowej.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA NAUCZYCIELA

1. Aby Nauczyciel mógł korzystać z funkcjonalności Aplikacji Internetowej, konieczny jest dostęp do Konta Nauczyciela. Korzystanie z Konta Nauczyciela jest nieodpłatne.

2. Utworzenie Konta Nauczyciela możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Nauczyciela – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”, (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej oraz (4) aktywacji Konta przez Usługodawcę. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Nauczyciela następujących danych dotyczących Nauczyciela: imię i nazwisko, nazwa szkoły, adres szkoły (ulica, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy), adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Nauczyciela – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Aplikacji Internetowej, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.

4. Mając aktywne Konto, Nauczyciel może w szczególności definiować klasy, tworzyć zestawy słownictwa do nauki, przydzielać utworzone zestawy do nauki swoim Uczniom oraz śledzić postępy nauki Uczniów poprzez wyświetlane w Aplikacji Internetowej raporty oraz statystyki.

5. Nauczyciel może udzielić dostępu do Aplikacji Internetowej swoim Uczniom, co wymaga wcześniejszego zdefiniowania klasy oraz dodania w ramach określonej klasy nowego identyfikatora Ucznia. Dodanie identyfikatora Ucznia powoduje automatyczne wygenerowanie w Aplikacji Internetowej danych dostępowych do Konta Ucznia.

6. W przypadku gdyby Aplikacja Internetowa wymagała podania przez Nauczyciela danych osobowych Ucznia będącego osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, Nauczyciel obowiązany jest dokonać tego wyłącznie za wyraźną zgodą przedstawiciela ustawowego Ucznia.

7. W przypadku gdy Uczniem jest osoba małoletnia poniżej 13. roku życia, a istnieje ryzyko, że korzystanie przez nią z Aplikacji Internetowej miałoby wykraczać poza zakres powszechnych czynności życia codziennego (np. zakup Abonamentu), Nauczyciel powinien zapewnić, aby przekazanie dostępu do Aplikacji Internetowej nastąpiło bezpośrednio przedstawicielowi ustawowemu Ucznia.

8. Nauczyciel odpowiedzialny jest przed Usługodawcą za wszelkie możliwe szkody wyrządzone Usługodawcy i Aplikacji Internetowej na skutek roszczeń wywołanych udzieleniem dostępu do Aplikacji Internetowej małoletnim Uczniom oraz podaniem ich danych osobowych w sposób nieuprawniony i bez wymaganych przepisami prawa zgód przedstawicieli ustawowych.

9. Każdy Nauczyciel może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie. Każdemu Uczniowi Nauczyciel może udzielić dostępu tylko do jednego Konta Ucznia w tym samym czasie.

10. Nauczyciel, który udzielił Uczniowi lub innej osobie dostępu do Aplikacji Internetowej, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność solidarnie z osobą, której udzielił dostępu do Aplikacji Internetowej, za wszelkie przypadki naruszenia jego postanowień, do czasu, aż Usługobiorca ten samodzielnie dokona akceptacji Regulaminu w toku korzystania z Aplikacji Internetowej.

11. Nauczyciel ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji w ramach panelu zarządzania Kontem. Likwidacja Konta przez Nauczyciela pozostaje bez wpływu na utworzone w Aplikacji Internetowej Konta Ucznia.

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA UCZNIA ORAZ ZAKUPU KONTA PREMIUM

1. Aby Uczeń mógł korzystać z funkcjonalności Aplikacji Internetowej, konieczny jest dostęp do Konta Ucznia. Korzystanie z Konta Ucznia jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem funkcjonalności Konta Premium, którego aktywacja jest dobrowolna i wymaga zakupienia Abonamentu przez Ucznia albo jego przedstawiciela ustawowego.

2. Uzyskanie dostępu do Konta Ucznia może nastąpić na dwa sposoby:

Po dodaniu Ucznia w Aplikacji Internetowej przez Nauczyciela zgodnie z pkt. 5.5 Regulaminu. Uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy uzyskuje dostęp do Aplikacji Internetowej po otrzymaniu wygenerowanych automatycznie danych dostępowych od Nauczyciela.

Po samodzielnej rejestracji Konta w przypadku Usługobiorców, których interesuje samodzielna nauka w Aplikacji Internetowej bez ingerencji i nadzoru ze strony Nauczyciela.

3. Utworzenie Konta Ucznia możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Ucznia – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”, (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej oraz (4) aktywacji Konta przez Usługodawcę. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Ucznia następujących danych dotyczących Ucznia: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

4. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Ucznia – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Aplikacji Internetowej, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.

5. Mając aktywne Konto, Uczeń może przyswajać słownictwo (1) według zakresu ustalonego i przypisanego mu przez Nauczyciela, (2) na podstawie ograniczonej bazy nieodpłatnych materiałów dostępnych w Aplikacji Internetowej albo (3) w ramach dodatkowych lekcji przygotowanych przez Usługodawcę specjalnie dla Konta Premium.

6. Szczegółowy zakres funkcjonalności i korzyści płynących z Konta Premium opisany został w Cenniku, FAQ oraz w Dokumentacji.

7. Uczeń może sparować swoje Konto wraz z Kontem Rodzica, które należy do jego przedstawiciela ustawowego. W rezultacie Rodzic uzyskuje m. in. wgląd do postępów oraz historii aktywności Ucznia w Aplikacji Internetowej. Sparowanie Kont wymaga podania adresu poczty elektronicznej Rodzica w odpowiednim polu w panelu zarządzania Kontem Ucznia. Jeżeli podany adres poczty elektronicznej przypisany jest do istniejącego Konta Rodzica, Rodzic będzie mógł potwierdzić sparowanie obydwu Kont, klikając właściwe pole akcji w ramach swojego Konta.

8. Każdy Uczeń może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.

9. Uczeń ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja nie uprawnia Ucznia do otrzymaniu zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z Konta Premium, co nie ogranicza jednak ustawowego uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

10. Zakup Abonamentu możliwy jest z poziomu odpowiedniej zakładki w panelu zarządzania Kontem Ucznia. Opłata za korzystanie z Konta naliczana jest w modelu subskrypcyjnym, zgodnie z Cennikiem. Usługobiorca obowiązany jest do dokonania jednorazowo płatności z góry za wybrany przez siebie okres Abonamentu. W przypadku upływu okresu wykupionego Abonamentu, funkcjonalności Konta Premium automatycznie stają się nieaktywne i Usługobiorca powinien zakupić Abonament na kolejny okres w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA RODZICA

1. Aby Rodzic mógł korzystać z funkcjonalności Aplikacji Internetowej, konieczny jest dostęp do Konta Rodzica. Korzystanie z Konta Rodzica jest nieodpłatne.

2. Utworzenie Konta Rodzica możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Rodzica – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”, (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej oraz (4) aktywacji Konta przez Usługodawcę. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Rodzica następujących danych dotyczących Rodzica: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Rodzica – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Aplikacji Internetowej, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.

4. Mając aktywne Konto, Rodzic może w szczególności przyswajać słownictwo na podstawie ograniczonej bazy nieodpłatnych materiałów dostępnych w Aplikacji Internetowej, a także śledzić postępy nauki Ucznia, dla którego jest przedstawicielem ustawowym, pod warunkiem wcześniejszego sparowania Konta Rodzica z Kontem Ucznia.

5. Rodzic może sparować swoje Konto wraz z Kontem Ucznia, dla którego jest przedstawicielem ustawowym. W rezultacie Rodzic uzyskuje m. in. wgląd do postępów oraz historii aktywności Ucznia w Aplikacji Internetowej. Sparowanie Kont wymaga podania identyfikatora Ucznia przez Rodzica w odpowiednim polu w panelu zarządzania Kontem Rodzica. Jeżeli podany identyfikator przypisany jest do istniejącego Konta Ucznia, Uczeń będzie mógł potwierdzić sparowanie obydwu Kont, klikając właściwe pole akcji w ramach swojego Konta.

6. Każdy Rodzic może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.

7. Rodzic ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji w ramach panelu zarządzania Kontem. Likwidacja Konta przez Rodzica pozostaje bez wpływu na sparowane z nim Konta Ucznia.

8. NARUSZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z KONTA

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:

a. gdy Usługobiorca pomimo wezwania ze wskazaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;

b. gdy Usługobiorca pomimo wezwania ze wskazaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;

c. gdy działania Usługobiorcy pomimo wezwania ze wskazaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Aplikacji Internetowej.

2. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia korzystania z Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Lingos.pl i korzystanie z jego funkcjonalności.

3. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto ze skutkiem natychmiastowym.

4. Usługodawca, niezależnie od prawa zawieszenia korzystania z Konta, może wypowiedzieć Nauczycielowi (lub innemu Usługobiorcy niebędącemu konsumentem) umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto także bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

9. PŁATNOŚCI W APLIKACJI INTERNETOWEJ

1. Usługodawca udostępnia w Aplikacji następujące sposoby płatności z tytułu aktywacji odpłatnych funkcjonalności:

a. płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy; oraz

b. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pomocą serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Dostęp do funkcjonalności Konta Premium zostaje aktywowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin po uznaniu rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.

3. Ceny Abonamentu uwidocznione na stronach Aplikacji są cenami brutto (zawierają podatek) i podane są w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługobiorca jest informowany w Cenniku oraz w trakcie składania zamówienia.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie odpłatnej Usługi Elektronicznej Konto Premium następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Aplikacji Internetowej.

10. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest poczta elektroniczna (e-mail: info@lingos.pl). Zapraszamy również do kontaktu pisemnego lub osobistego pod adresem: ul. Chmielna 2 lok.31, 00-020 Warszawa.

11. REKLAMACJE

1. Odpowiedzialność Usługodawcy za działanie Aplikacji Internetowej i świadczenie Usług Elektronicznych uregulowana została przepisami Kodeksu Cywilnego (w szczególności art. 471 i dalsze).

2. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Internetowej lub dotyczące Abonamentu Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@lingos.pl lub pisemnie na adres: ul. Chmielna 2 lok.31, 00-020 Warszawa.

3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku reklamacji złożonej przez konsumenta, nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał ją za zasadną.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami (w szczególności do Uczniów oraz Rodziców).

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; oraz (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 12.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w zdaniu następnym. W przypadku umowy o świadczenie usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lingos.pl. Usługobiorca może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami (w szczególności do Uczniów oraz Rodziców).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14. PRZERWY TECHNICZNE

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji Internetowej. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGOBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami (w szczególności do Nauczycieli).

2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji.

4. Usługodawca nie gwarantuje, że Aplikacja jest wolna od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Aplikacja bez problemów i zakłóceń. Ponadto, z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Aplikacja będzie wolna od podatności na włamania lub ataki.

5. Usługodawca udostępnia Aplikacja w formie, w jakiej została ona dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Aplikacji, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody lub roszczeń osoby trzeciej.

6. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości wprowadzanych przez Usługobiorcę treści w ramach Konta oraz sposobu korzystania przez niego z Konta i jego funkcjonalności. Usługobiorca korzysta z Konta, w tym wprowadza do niego treści oraz korzysta z jego funkcjonalności, na własną odpowiedzialność.

7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Konta za okres ostatniego roku, a w przypadku ich braku – do wysokości kwoty 500,00 (słownie: pięćset) złotych. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

16. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji Internetowej jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji Internetowej obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Lingos.pl zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych; dodania nowych sposobów płatności; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już realizowane lub wykonane umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Lingos.pl

Menu